a'hachi'xít já:ka'
a'halhpáuj
a'halhpój
a'halo'hotstapu:mayá:k
a'halumán
a'hasmá:lh
a'hati:lá'h
a'haxu:nú:'k
a:hé:xtu'
a'hspa:matá:n
a'hta:la:wá'h
a'hta:la:wát
a'htzí:s pá'lhma'
a'kchi'kí'wi'
a:'kunkulím
anjili:sxa'ná:t
a:'sa'sá:'t
a:'sán
a:'sa'sá:'t
a:'ti:yá:h
a:'ti:yá:k
a:xi:kí'wi'
cha:'há:'
cha:'lhma:na:xtúyu'
champu:lú:lu'
cha:písu'
cha:'tá:j
cha:tá:y
che'he:li:pá'lhna'
che:jkú'ka'
chili:kwá:kwa
cho'hó:x
chu:'tá'
ha'lhni:mayá:k
helhpi'xí:x
helhsmantáj
hentza'lí:lh
hextajkí'wi'
ho:ntzápa'
ho'nú:tnu'
hoxú:t
ho:yú:'
i'stajanxtawí'
i'staján kawa:yúj
i'xa'hatzá:sna' chú:'ni'
i'xa'hax’ólh pú:ru
i'xa'hax’ólh tzí:'ya'
i'xa'hxá:'h lú:wa'
i'xcha'nkát pá'xni'
i'xku:xkí'wi' skauj
i'xla'haspí:n chacha'há't
i'xla'hastapu:ntzí:'ya'
i'xla'hastapún místu'
i'xla'hastapún skí:'ti'
i'xla'hatzi'sí't monhxú'
i'xle:'hs’é'hni' xka:n
i'xli:a'hchá'ha' chú:'ni'
i'xli:kú'chu:' pí'xi'
i'xli:s’óli' cha:án
i'xli:ta:snó'hnu' ta:'jín
i'xli:wá'h spu:n
i'xli:xto'hcha:lú:wa'
i'xli:xto'htá'ho'
i'xma'hahá:'x wa:káx
i'xmakán chacha'há't
i'xmakán místu'
i'xmákwa' taku'xaka'tzát
i'xmákwa' tama'hawaskán
i'xnípxi' spu:n
i'xno'jó:t chacha'há't
i'xpe'hén xkí'ta'
i'xtampí'n xta:n
i'xtanchiwíx mú:xni'
i'xtántzi' lú:wa'
i'xtó'ho' xa:wát
i'xtumátlh spu:n
i'xtzikí' skauj
i'xwa'tzi:'ya:'ní:n
i'xwa'tzí:'ya' tzí:'ya'
japá'h
japá't
jikwa:'pá'lhma'
kampichá:n
ka:na:s’atán
kante:lajkí'wí'
kapulí:n
ká'pa'
ki'spankí'wi'
ki'wi:ku:yé:m
kí:xni'
korpusxa'ná:t
kuka'lhí:'
kuká't
kuré:sma
ku:yé:m
kuyujkí'wi'
kúklhka'
la'hachú'nu'
la'ha:s’atán
lakxla'ja:na:pá'lhma'
lala:kí'wi'
lalá:k
lanté:jas
lhta'ka:tsé:'hna'
lhta'ka:tsé:'hnu'
li:ma'haponhswá'h
li:ma'hchí:n
li:ma:sta'hé:n
limonária
li:tampi'lhí:n
li:tanho'nú:tnu'
li:xkuli:kí'wi'
li:xkúli'
ló:he:'
lukututa:'xtúk
lu:wana:tanka'pá:s
ma'hachulhchúlh
ma'htawilana:xa'ná:t
ma:lhtanku'xán
ma:tankajkí'wi'
maya:kxpa'yá'h
má'hxu:'
mu'xí:wa'
nó:nij
pa'hlha:tka'lá'mu'
panha:tzo:hó:h
pála'
pá:pas
pi'ni:kí'wi'
pi'ni:lhta'hná:t
pí:ka'
pu:knu:mayá:k
pu:kutu:mayá:k
pu:lhma:na:xtúyu'
pu:lhu:ni:xkú:la'
pusama:xa'ná:t
pu:skuyún
pu:stapu:mayá:k
pu:wa:'lh’atán
puyá:m
pú'klhni'
pú'ksni'
púxni'
sa:nkwa:mpá'lhma'
santakru:xa'ná:t
se'hsi:'mayá:k
ski'wi:'lalá:k
skukú:jnu'
sku'tnán
slajna:tonchi'chí'
slulu:kí'wi'
snunkú'
stapu:mayá:k
stapunkí'wi'
starapá:ju:'
stranjéru kulá:ntu'
su:j
su:ksú:k
súyu'
swe'hé'li' pá'lhma'
swí'ki:'
s’atani:kí'wi'
s’é'ti'
s’ohtáma'
talá:x’a'
ta'lhtzi:kí'wi'
tampu:stí'li'
tanchu:lúkx
tanchú'chu'
tanhólu'
tanka'pá:s
tantá:j
tapi:s’a:na:pá'lhma'
tapi:s’a:na:xa'ná:t
tapíxnu:'
tasiwi:ka'lá'mu'
tasú:n
taxá:k
taxwá'kni'
to:nchi'chí'
tuna:sé:'hnu'
tza'htza:xa'ná:t
tza'jpála'
tzanha:táj
tza:wama:'kí'wi'
tzáwa:'
tzi'ntzi'li:'pá'lhma'
tzi:'sa:kí'wi'
tzi:tzili:kí'
tzi:tzilí:k
tzi'tzí:ks
tzi'wana:se'hét
tzo:hó:h
tzo'lhtzó'lh
tzujpí:n
tzu'lhnú:t
tzu'tzu'ni:'kí'wi'
tzu'tzú'ni'
u:'kú:m
u:yú:h
wa'tu'wá:s
wa'tzá'pu'
wa'tzí:'ya'
waxá'xa'
wa'yantawá'ha'
wa'yantawáka'
wile'hskí'wi'
xalakstín a'hasmá:lh
xalakstín tanka'pá:s
xasa'há'ha' xtúyu'
xasmatá'ha' a'hasmá:lh
xasmukú'ku' ma:nít
xasmu'kú'ku' mu'xí:wa'
xasmu'kú'ku' pá'lhma'
xastalánha' a'hasmá:lh
xastalánha' kuká't
xastalánha' xtimanhá:'h
xatza'tá'ta' xtúyu'
xatzu'tzó'ho' a'hasmá:lh
xatzu'tzó'ho' kuká't
xatzu'tzó'ho' xkú:'tni'
xatzu'tzó'ho' xtúyu'
xi:pa:'kí'wi'
xi:pa:'li:né'he'
xiwi'hxa'ná:t
xí:pa'
xka:ni:xkí'wi'
xke'jekli:ma'hchí:n
xke'jekpá'lhma'
xke'jekxa'ná:t tu: ski'ni:ní:n
xke'jetli:ma'hchí:n
xke'jetpá'lhma'
xke'jetxa'ná:t tu: ski'ni:ní:n
xkú:la'
xkú:'tni'
xpa'yá'h
xpi'pi'le:hkí'wi'
xpo:ho'tnu:x’atá:n
xpulh
xti'lili:xa'ná:t
xti'lilí:n
xtimanhá:'h
xtúyu'
xu'ku'na:ntzín
xu:nu:'kli:pálhna'
xu:pali:'kí'wi'
xwi:kwá'h
x’a'ha:mayá:k
x’óli'
xwi:kwá'h
Hot Lips Plant ( Psychotria elata (Sw.)) with a hard, plastic-like flower, used in cleansing rituals and sometimes in rites held by the river for the deceased or for those haunted by the deceased during which an old woman would act as a medium to communicate the wishes of the dead
flor de marcelina, una flor ( Psychotria elata (Sw.)) que se siente como plástico, se ocupaba para hacer limpios y a veces en ritos para los muertos o para las personas a que les hacían mal los muertos. Durante el rito, una vieja servía de medio y decía qué querrían los muertos