a'hachi'xít já:ka'
a'halhpáuj
a'halhpój
a'halo'hotstapu:mayá:k
a'halumán
a'hasmá:lh
a'hati:lá'h
a'haxu:nú:'k
a:hé:xtu'
a'hspa:matá:n
a'hta:la:wá'h
a'hta:la:wát
a'htzí:s pá'lhma'
a'kchi'kí'wi'
a:'kunkulím
anjili:sxa'ná:t
a:'sa'sá:'t
a:'sán
a:'sa'sá:'t
a:'ti:yá:h
a:'ti:yá:k
a:xi:kí'wi'
cha:'há:'
cha:'lhma:na:xtúyu'
champu:lú:lu'
cha:písu'
cha:'tá:j
cha:tá:y
che'he:li:pá'lhna'
che:jkú'ka'
chili:kwá:kwa
cho'hó:x
chu:'tá'
ha'lhni:mayá:k
helhpi'xí:x
helhsmantáj
hentza'lí:lh
hextajkí'wi'
ho:ntzápa'
ho'nú:tnu'
hoxú:t
ho:yú:'
i'stajanxtawí'
i'staján kawa:yúj
i'xa'hatzá:sna' chú:'ni'
i'xa'hax’ólh pú:ru
i'xa'hax’ólh tzí:'ya'
i'xa'hxá:'h lú:wa'
i'xcha'nkát pá'xni'
i'xku:xkí'wi' skauj
i'xla'haspí:n chacha'há't
i'xla'hastapu:ntzí:'ya'
i'xla'hastapún místu'
i'xla'hastapún skí:'ti'
i'xla'hatzi'sí't monhxú'
i'xle:'hs’é'hni' xka:n
i'xli:a'hchá'ha' chú:'ni'
i'xli:kú'chu:' pí'xi'
i'xli:s’óli' cha:án
i'xli:ta:snó'hnu' ta:'jín
i'xli:wá'h spu:n
i'xli:xto'hcha:lú:wa'
i'xli:xto'htá'ho'
i'xma'hahá:'x wa:káx
i'xmakán chacha'há't
i'xmakán místu'
i'xmákwa' taku'xaka'tzát
i'xmákwa' tama'hawaskán
i'xnípxi' spu:n
i'xno'jó:t chacha'há't
i'xpe'hén xkí'ta'
i'xtampí'n xta:n
i'xtanchiwíx mú:xni'
i'xtántzi' lú:wa'
i'xtó'ho' xa:wát
i'xtumátlh spu:n
i'xtzikí' skauj
i'xwa'tzi:'ya:'ní:n
i'xwa'tzí:'ya' tzí:'ya'
japá'h
japá't
jikwa:'pá'lhma'
kampichá:n
ka:na:s’atán
kante:lajkí'wí'
kapulí:n
ká'pa'
ki'spankí'wi'
ki'wi:ku:yé:m
kí:xni'
korpusxa'ná:t
kuka'lhí:'
kuká't
kuré:sma
ku:yé:m
kuyujkí'wi'
kúklhka'
la'hachú'nu'
la'ha:s’atán
lakxla'ja:na:pá'lhma'
lala:kí'wi'
lalá:k
lanté:jas
lhta'ka:tsé:'hna'
lhta'ka:tsé:'hnu'
li:ma'haponhswá'h
li:ma'hchí:n
li:ma:sta'hé:n
limonária
li:tampi'lhí:n
li:tanho'nú:tnu'
li:xkuli:kí'wi'
li:xkúli'
ló:he:'
lukututa:'xtúk
lu:wana:tanka'pá:s
ma'hachulhchúlh
ma'htawilana:xa'ná:t
ma:lhtanku'xán
ma:tankajkí'wi'
maya:kxpa'yá'h
má'hxu:'
mu'xí:wa'
nó:nij
pa'hlha:tka'lá'mu'
panha:tzo:hó:h
pála'
pá:pas
pi'ni:kí'wi'
pi'ni:lhta'hná:t
pí:ka'
pu:knu:mayá:k
pu:kutu:mayá:k
pu:lhma:na:xtúyu'
pu:lhu:ni:xkú:la'
pusama:xa'ná:t
pu:skuyún
pu:stapu:mayá:k
pu:wa:'lh’atán
puyá:m
pú'klhni'
pú'ksni'
púxni'
sa:nkwa:mpá'lhma'
santakru:xa'ná:t
se'hsi:'mayá:k
ski'wi:'lalá:k
skukú:jnu'
sku'tnán
slajna:tonchi'chí'
slulu:kí'wi'
snunkú'
stapu:mayá:k
stapunkí'wi'
starapá:ju:'
stranjéru kulá:ntu'
su:j
su:ksú:k
súyu'
swe'hé'li' pá'lhma'
swí'ki:'
s’atani:kí'wi'
s’é'ti'
s’ohtáma'
talá:x’a'
ta'lhtzi:kí'wi'
tampu:stí'li'
tanchu:lúkx
tanchú'chu'
tanhólu'
tanka'pá:s
tantá:j
tapi:s’a:na:pá'lhma'
tapi:s’a:na:xa'ná:t
tapíxnu:'
tasiwi:ka'lá'mu'
tasú:n
taxá:k
taxwá'kni'
to:nchi'chí'
tuna:sé:'hnu'
tza'htza:xa'ná:t
tza'jpála'
tzanha:táj
tza:wama:'kí'wi'
tzáwa:'
tzi'ntzi'li:'pá'lhma'
tzi:'sa:kí'wi'
tzi:tzili:kí'
tzi:tzilí:k
tzi'tzí:ks
tzi'wana:se'hét
tzo:hó:h
tzo'lhtzó'lh
tzujpí:n
tzu'lhnú:t
tzu'tzu'ni:'kí'wi'
tzu'tzú'ni'
u:'kú:m
u:yú:h
wa'tu'wá:s
wa'tzá'pu'
wa'tzí:'ya'
waxá'xa'
wa'yantawá'ha'
wa'yantawáka'
wile'hskí'wi'
xalakstín a'hasmá:lh
xalakstín tanka'pá:s
xasa'há'ha' xtúyu'
xasmatá'ha' a'hasmá:lh
xasmukú'ku' ma:nít
xasmu'kú'ku' mu'xí:wa'
xasmu'kú'ku' pá'lhma'
xastalánha' a'hasmá:lh
xastalánha' kuká't
xastalánha' xtimanhá:'h
xatza'tá'ta' xtúyu'
xatzu'tzó'ho' a'hasmá:lh
xatzu'tzó'ho' kuká't
xatzu'tzó'ho' xkú:'tni'
xatzu'tzó'ho' xtúyu'
xi:pa:'kí'wi'
xi:pa:'li:né'he'
xiwi'hxa'ná:t
xí:pa'
xka:ni:xkí'wi'
xke'jekli:ma'hchí:n
xke'jekpá'lhma'
xke'jekxa'ná:t tu: ski'ni:ní:n
xke'jetli:ma'hchí:n
xke'jetpá'lhma'
xke'jetxa'ná:t tu: ski'ni:ní:n
xkú:la'
xkú:'tni'
xpa'yá'h
xpi'pi'le:hkí'wi'
xpo:ho'tnu:x’atá:n
xpulh
xti'lili:xa'ná:t
xti'lilí:n
xtimanhá:'h
xtúyu'
xu'ku'na:ntzín
xu:nu:'kli:pálhna'
xu:pali:'kí'wi'
xwi:kwá'h
x’a'ha:mayá:k
x’óli'
pu:skuyún
Verbesinia, Crownbeard ( Verbesina persicifolia DC), bush with thick, hollow stalks used to make smoking racks for chilies or meat, tea made from leaves is used to treat diabetes and high blood pressure (3 leaves per litre of water); some people make bitter tea from the roots as well; also hoxú:t [ pu:- ‘container’ + skuyú ‘smoke sth’ + -n ‘nominalizer’]
rejilla para ahumar chiles o carne; t. hoxú:t