ICSA-Canada Chapter Program Committee

    • Lang Wu, Chair, University of British Columbia
    • Xuewen Lu, University of Calgary
    • Liqun Wang, University of Manitoba
    • Xiaojian Xu, Brock University