Aerial Photo of Edmonton

Photo taken with colour infrared film circa 1977